Cs Tossa presentarà al·legacions al pressupost per a dotar el fons de contingència de capital suficient per ajudar els veïns afectats pel Glòria

admin
  • El portaveu liberal, Alfonso Sánchez, considera que “s’ha de pensar a llarg termini” i exigeix una partida anual fixa per estar disponible davant noves eventualitats

Tossa de Mar, divendres 14 de febrer de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, ha anunciat que el partit liberal presentarà al·legacions al pressupost municipal “perquè es doti el fons de contingència de capital suficient per ajudar els veïns afectats pel temporal Glòria”. Precisament, aquesta va ser una de les múltiples raons que el regidor taronja va esgrimir per a justificar el seu vot desfavorable als comptes municipals. “És increïble que el govern destini zero euros al fons de contingència quan Tossa de Mar és una de les localitats més afectades pel temporal, no entenem que neguin ajuda als veïns” ha lamentat el regidor.

Sánchez ha recriminat a l’equip de govern “la falta d’empatia amb els afectats” i per això ha considerat indispensable dotar el capítol 5 sobre fons de contingència “d’una quantitat suficient per a poder actuar com més aviat millor, d’una manera directa des de l’ajuntament, contra futurs temporals”. El regidor va més enllà i ha anunciat que demanarà que aquesta partida es contempli cada any per “estar preparats en futures ocasions”. Respecte d’això últim, ha recordat com el 2010 Tossa ja es va veure afectada per un altre temporal i “si llavors s’haguessin destinat 50.000 euros anuals al fons de contingència haguéssim arribat a 2020 amb 500.000 euros estalviats per a poder ajudar els nostres veïns”. “Cal pensar a llarg termini” ha reivindicat.

Si bé el regidor considera aquesta partida com a fonamental, les al·legacions que el partit liberal presentarà també aniran en el sentit d’aconseguir la modificació pressupostària per a les millores en la mobilitat urbana i la pacificació del trànsit, “l’aposta per la piscina municipal per evitar que els veïns hagin de marxar a Lloret”, el condicionament de la zona esportiva, la neteja de Mas Padrós i partides concretes per al comerç local “i no estimacions indirectes que ni són certes ni ajuden el sector”.

Cs Tossa presentará alegaciones al presupuesto para dotar el fondo de contingencia de capital suficiente para ayudar a los vecinos afectados por el Gloria

  • El portavoz liberal Alfonso Sánchez considera que se “debe pensar a largo plazo” y exige una partida anual fija para estar disponible ante nuevas eventualidades

Tossa de Mar, viernes 14 de febrero de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Tossa de Mar Alfonso Sánchez ha anunciado que el partido liberal presentará alegaciones al presupuesto municipal “para que se dote el fondo de contingencia de capital suficiente para ayudar a los vecinos afectados por el temporal Gloria”. Precisamente, esta fue una de las múltiples razones que el concejal naranja esgrimió para justificar su voto desfavorable a las cuentas municipales. “Es increíble que el gobierno destine cero euros al fondo de contingencia siendo Tossa de Mar una de las localidades más afectadas por el temporal, no entendemos que nieguen ayuda a los vecinos” ha lamentado el concejal.

Sánchez ha recriminado al equipo de gobierno “la falta de empatía con los afectados” y por eso ha considerado indispensable dotar el capítulo 5 sobre fondos de contingencia “de una cantidad suficiente para poder actuar cuanto antes, de una manera directa desde el ayuntamiento, contra futuros temporales”. El concejal va más allá y ha anunciado que pedirá que esa partida se contemple cada año para “estar preparados en futuras ocasiones”. Con respecto a esto último, ha recordado como en 2010 Tossa ya se vio afectada por otro temporal y “si entonces se hubieran destinado 50.000 euros anuales al fondo de contingencia hubiéramos llegado a 2020 con 500.000 euros ahorrados para poder ayudar a nuestros vecinos”. “Hay que pensar a largo plazo” ha reivindicado.

Si bien el concejal considera esta partida como fundamental, las alegaciones que el partido liberal presentará también irán en el sentido de conseguir la modificación presupuestaria para las mejoras en la movilidad urbana y la pacificación del tráfico, la “apuesta por la piscina municipal para evitar que los vecinos deban marcharse a Lloret”, el acondicionamiento de la zona deportiva, la limpieza de Mas Padrós y partidas concretas para el comercio local “y no estimaciones indirectas que ni son ciertas ni ayudan al sector”.