Cs Tossa presenta al·legacions per rebaixar les retribucions a l’equip de govern i destinar l’estalvi al fons de contingència i a liquidar deute

admin
  • El portaveu liberal, Alfonso Sánchez, proposa gairebé una desena de modificacions per augmentar les partides d’arranjament, reparació i manteniment de via pública i edificis

Tossa de Mar, dilluns 2 de març de 2020.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, ha presentat diverses al·legacions al pressupost de l’ajuntament amb l’objectiu d’aconseguir rebaixar un 25% les retribucions de l’equip de govern, suprimir les dietes i les despeses per transport i destinar l’estalvi al fons de contingència, a la baixada d’impostos i al retorn del deute viu amb els bancs. “Ens hem revisat el pressupost i podem aconseguir un estalvi de 278.787 euros que també es podrà utilitzar per accions de millora urbana”, ha informat el regidor.

Sánchez ha declarat que “pràcticament amb la rebaixa de la despesa supèrflua del govern estalviem més de 450.000 euros que podem destinar a millores d’arranjament, reparació i manteniment de la via pública (178.383 euros) i la resta a saldar deute i capítol V (fons de contingència)”. En aquest sentit, ha qüestionat que Tossa estigui destinant el 40% del pressupost al capítol I (despeses de personal) “quan estem immersos en un pla de sanejament i municipis com Lloret ho fan sobre el 25% i això demostra que destinem molts diners a l’estructura d’un tripartit que va començar fracassat i anirà a pitjor”.

D’altra banda, el regidor també ha criticat l’increment del govern a la partida de la recollida d’escombraries perquè “bàsicament estem sufragant nosaltres les despeses que té l’empresa concessionària pel canvi d’estil en la recollida”. Sánchez també ha qüestionat que l’aposta turística del govern tripartit sigui “pràcticament nul·la”. “No entenc que tinguem un àrea de turisme en la que no s’està fent res, no s’està proposant cap política concreta ni es busca desestacionalitzar la temporada”, ha remarcat.

Finalment, el regidor taronja ha remarcat la necessitat d’aportar 50.000 euros del pressupost al fons de contingència i que sigui una partida que es faci anualment “per tenir diners suficients per ajudar els veïns i comerciants de la població quan tornem a patir un temporal, perquè el tornarem a patir com passa cada cert temps”.

Cs Tossa presenta alegaciones para rebajar las retribuciones al equipo de gobierno y destinar el ahorro al fondo de contingencia y a liquidar deuda

  • El portavoz liberal Alfonso Sánchez propone casi una decena de modificaciones para aumentar las partidas de arreglo, reparación y mantenimiento de vía pública y edificios

Tossa de Mar, lunes 2 de marzo de 2020.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Tossa de Mar Alfonso Sánchez ha presentado varias alegaciones al presupuesto del ayuntamiento con el objetivo de conseguir rebajar un 25% las retribuciones del equipo de gobierno, suprimir las dietas y los gastos por transporte y destinar el ahorro al fondo de contingencia, a la bajada de impuestos y al retorno de la deuda viva con los bancos. “Nos hemos revisado el presupuesto y podemos conseguir un ahorro de 278.787 euros que también se podrá utilizar por acciones de mejora urbana”, ha informado el concejal.

Sánchez ha declarado que “prácticamente con la rebaja del gasto superfluo del gobierno ahorramos más de 450.000 euros que podemos destinar a mejoras de arreglo, reparación y mantenimiento de la vía pública (178.383 euros) y el resto a saldar deuda y capítulo V (fondo de contingencia)”. En este sentido, ha cuestionado que Tossa esté destinando el 40% del presupuesto al capítulo I (gastos de personal) “cuando estamos inmersos en un plan de saneamiento y municipios como Lloret lo hacen sobre el 25% y esto demuestra que destinamos mucho dinero a la estructura de un tripartito que empezó fracasado e irá a peor”.

Por otro lado, el edil también ha criticado el incremento del gobierno a la partida de la recogida de basura porque “básicamente estamos sufragando nosotros los gastos que tiene la empresa concesionaria por el cambio de estilo en la recogida”. Sánchez también ha cuestionado que la apuesta turística del gobierno tripartito sea “prácticamente nula”. “No entiendo que tengamos un área de turismo en la que no se está haciendo nada, no se está proponiendo ninguna política concreta ni se busca desestacionalizar la temporada”, ha remarcado.

Finalmente, el regidor naranja ha remarcado la necesidad de aportar 50.000 euros del presupuesto al fondo de contingencia y que sea una partida que se haga anualmente “para tener dinero suficiente para ayudar los vecinos y comerciantes de la población cuando volvemos a sufrir un temporal, porque lo volveremos a sufrir como pasa cada cierto tiempo”.